Organizarea activității de inspecție socială la nivel teritorial

 

În domeniul inspecţiei sociale, agenţiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii:

 1. a) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;
 2. b) sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
 3. c) propun teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente sistemului naţional de asistenţă socială;
 4. d) desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;
 5. e) controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială, serviciile sociale, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz;
 6. f) evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora;
 7. g) controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;
 8. h) constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
 9. i) propun suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de asistenţă socială/serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu;
 10. j) controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;
 11. k) elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize specifice activităţii de inspecţie desfăşurate la nivel judeţean;
 12. l) fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
 13. m) acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;
 14. n) transmit, la solicitarea Agenţiei, informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei sociale.

 

La nivelul județului Dâmbovița, activitatea de inspecție socială în domeniul beneficiilor și serviciilor sociale, se desfășoară cu un numar de 7 inspectori sociali, coordonați de un șef de serviciu.

Structura personalului la data de 31.12.2017

Nume/ prenume IS Domeniul studiilor de specialitate[1] Studii postuniversitare/master

 

Experienţa în inspecţia socială (ani)
Ciobotărică Diana Domeniul-stiinte sociale, domeniul de studii universitare Sociologie

Specializarea Sociologie

Master in Sociologie 6
Nicolescu Lorena Domeniul fundamental Stiinte sociale, domeniul de studii universitare Stiinte administrative

Specializare-Administratie Publica

Studii postuniversitare

Asistenta Sociala

10
Coman Gabriela Domeniul fundamental Matematică și științe ale naturii, domeniul de studii universitare Inginerie chimica

Specializarea Tehnologia silicatilor si compusilor oxidici

cursuri postuniversitare Asistentă socială 10
Manăilă Laurenţia Domeniul fundamental-stiinte sociale- domeniul de studii universitare stiinte economice-

Specializare- Administraţie publică

Administratie Publica Europeana 5
Constantin Elena Domeniul fundamental-stiinte sociale- domeniul universitar Stiinte juridice,

Specializarea Drept

Teoria si Exercitiul Functiei Publice 5
Preda Constanţa Domeniul fundamental Stiinte sociale, domeniul de studii universitare

Stiinte administrative

Specializarea- Administraţie publică

5
Pica Cristina  

Domeniul fundamental-Stiinte sociale, Domeniul de studii universitare, Stiinte economice- Specializarea Marketing

Managementul Serviciilor Publice 5

 

[1] Conform Hotărârii nr. 376/2016 privind Aprobarea Nomenclatorului Domeniilor șI al specializărilor/ programelor de studii universitare șI a structurii Instituțiilor de Învățământ superior pentru anul UNIVERSITAR 2016-2017 Nomenclatorul domeniilor șI al specializărilor/programelor de studii universitare